BejelentésÉbredések, jelenések
La Salette majdnem a vég, San Sebastian de Garabandal a kezdet ahonnan nincsen már visszafordulás

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Nem az Ezeregyéjszaka mohamedán mesevilágának új fejezete az 1982-es damaszkuszi olajat csepegtetõ ikon-csoda.
A 18 esztendõs Myrna és a néhány évvel idõsebb Nicolaus, házasságuk hetedik hónapjában vannak; szerény családi otthonuk egyetlen keresztény dísze olyan Bulgáriában vásárolt szentképecske, amelybõl százak és ezrek készültek vásári olcsó árusításra.
1982. november 22-tõl számítva a keresztények és mohamedánok találkozó helye Damaszkusz keresztény kerülete, név szerint - magyar kiejtéssel - Szufánie. Az ikonon, az isteni Gyermeket a bal karján tartó Máriával ábrázolják. Az ikon megmagyarázhatatlanul könnyalakjában olajat ajándékoz, mely testileg-lelkileg gyógyít.

1982. december 18-án a Szent Szûz fehér ruhában, köntösben és kék övvel a derekán, fátyolszerûséggel jobb vállán, üzeneteket - korábban stigmákat - adott Myrnának, egy piciny damaszkuszi gyermek édesanyjának. Mindez a mennyei látogatás egy nagyon szerény és szegény damaszkuszi keresztény arab család otthonában történik.
Bûnbánatra és hitvallásra szólít fel az üzenet, de mindenek felett szeretetre, mert semmit sem ér a szeretet nélküli adakozás és jócselekedet, az antikrisztusi, szemfényvesztõ szabadkõmûves "karitász".

Ortodox a férj, görög katolikus a szíriai arab feleség. A férj bulgáriai útján egy mindent árusító piacon egy kegytárgy bódéban bulgár ikont vásárol és ezt feleségének adja. A házasságkötés elõtt egybekelésük elején a fiatal pár sem a damaszkuszi ortodox, sem a görög katolikus templomot nem látogatta. Az ikont elhelyezték szobájukban. Az ortodoxok õsi lelkülete az ikonban a templomot látja és tiszteli. A Szûzanya által kiválasztott, 1968-ban született Myrna, a szíve alatt kisgyermeket váró, áldott állapotú édesanya a szentelmények, az ikonok iránti érzékenységgel örül a természetfeletti világot képviselõ ajándéknak. Damaszkuszban, ebben az õsi arab kultúrájú városban születik az ikonból folyó olajcsoda, amely gyógyítja a betegeket és békét hoz a gyûlölködõ emberi szívekbe.

Teológusok és laikusok szemöldök felhúzással reagálnak az eseményekre: minõ jelenség ez? a száraz fára festett ikonból cseppenként csepeg az olaj egy csészébe.
Az olajnak keresztény és profán kultusza mélyebben gyökerezik a földközi tengeri hagyományban, mint bárhol másutt a világon. Az olajhoz az Ószövetség és a kereszténység nyelvével közelíthetünk legmélyebben.
Az olajat az Ószövetségben is kultikus célokra használták fel. Alabástrom edényben õrizték. Az olaj a keresztény egyházban egyes szentségek és szentelmények anyaga. Háromféle szent olajat ismerünk: a hitújoncok (katechumenek), a betegek olaját és a krizmát (olaj és balzsam keveréke).
Az olaj tehát a keresztségben, a katekumenátusban, a bérmálás és betegek szentségénél szerepel, továbbá az áldozó papi rendnél, a diakónusoknál, ahol a felszentelendõ kezét olajjal kenik meg. A püspökszentelésben a püspök fejét és kezét szintén krizmával kenik meg. Ott a szent olaj az Oltár és templomszentelésnél is; a harang, a kehely és a patena szentelést a püspök végzi krizmával. Csakis a tiszta olajfa olaját használja fel az egyház, és a szentelést minden évben nagycsütörtökön püspöki mise keretében végzi a fõpásztor.
Az Istenanya damaszkuszi ikon-olajának természetfeletti és a délkoreai Nadzsu Madonnájának szobortestébõl 300 napon át gyöngyözõ illatárt árasztó olaját a Máriás világban az olajszentelmények új anyagaként tartják nyilván. Természetesen az újkor más olajcsodáit is ismerjük.

Damaszkuszban a rendõrség természetesen elutasította még feltételezését is annak, hogy a mennyország láthatatlan világának ingyenes ajándéka az egyszerû szegény szufánieni család ikonjából folydogáló olaj. Átvizsgálták a szerény lakószoba falait, bútordarabjait, majd szigorú õrizet mellett a rendõrség központi épületébe szállították a csodás ikont. A vizsgálat hitetlenek körében megdöbbenést eredményezõ elemzése után, mint tudományosan megmagyarázhatatlan "CORPUS DELICTI"-t, visszavitték a családhoz, ahol folytatódott a csoda és nemcsak az ikonból, hanem az édesanya testébõl is olaj csepegett.

Ebben az esetben is, mint minden csodánál az ész sötétsége az értelem számára ismeretlen földön túli világgal áll szemben.
A hit nem homály, hanem Krisztus ajándéka minden embernek. Erre a talán legnagyobb emberi kérdésre, az örök Tamások kételkedésére válaszol maga az isteni Mester feltámadása után megdicsõült testének és értelmének fenséges eleganciájával: "Boldogok, akik nem látnak és hisznek." Itt nincs keresnivalója az informatikának, az internetnek. A sensus fidelium, a hívõ emberek megérzése, kegyelmi fénye segíti az egyszerû zarándokokat, máriás újkorunk egyszerû apostolait, a kicsiny lelkeket, Mária kis apostolait, a mariológusok nagyon kis létszámú nyáját. Hála Istennek, a Damaszkuszi Notre Dame templom plébánosa személyében apostola lett az ikon-csodának. Elias Zahlaoui a plébános neve. Minden jelenés izgalmas, az ember-univerzum forradalmi természetfeletti kalandja.

1983. február 21-én adja elsõ üzenetét az Istenanya:
"Rövid, egyszerû mondatnyi a kérésem hozzád és általad minden emberhez. Ezt könnyen megjegyzed és állandóan ismételni fogod:

Isten megment engem.
Jézus megvilágosít.
Életem a Szentlélek.
Ezért semmitõl sem félek."

Ennek a rövidke üzenetnek minden helyzetben élõ hittel ismétlése nagy kegyelmek forrása.
A Notre Dame templom plébániája 1983 októberét a szent olaj hónapjának nevezte. Az ikonos Szûz Mária képeinek 100.000-ei terjedtek el a világon és egyre nagyobb tömegeket hódítanak a bûnös közöny áldozatainak tömegeibõl.
A plébános atya adatai szerint 1983. október 20-án SALWA NAASSAN arab hölgy telefonált Soufanie otthonába, hogy az ikonról készült kép az õ otthonában is olajat izzad. - SAMIR ZAHER mérnök a kiváltságolt család ikonja elõtt imádkozott és a kezében fogott kép másolata olajat engedett tenyerébe. Másnap október 21-én GHANNAGÉ asszonynak és IARALLAH arab hölgynek is az olajcseppek jelentkezését ajándékozta.
A plébános atya 1983. október 22. és 1983 november 6-a között hivatalosan az alábbi csoda-statisztikát örökítette meg:

1983. október 22-én 15 fényképen jelentkeznek az olajcseppek,
1983. november 2-án 15 fényképen jelentkeznek az olajcseppek,
1983. november 3-án 9 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 4-én 18 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 5-én 10 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 6-án 43 fényképbõl csepeg az olaj.

Ez a csak természetfelettiileg megközelíthetõ csoda-jelenség nem zárult le, folyamatosan ébreszt áhítatot akkor, amikor világszerte mámoros gyõzelemrõl álmodozik a szenny és a bûn alantas, sötét világa. A misztika nemcsak sejteti, de mutatja is az orientálódást, a kibontakozást a Mária-jelenések isteni marketingjének világ-hálójában. Új évezredünk természetfeletti jeleiben kell meglátnunk a világosság túlvilágra nyitó, nem a távoli jövõben bekövetkezõ gyõzelmét az elszennyezõdés világ-sötétsége felett.
A Szent Szûz arabul adja át Myrnának az üzenetét.
A szeretet, arabul al-mahabba és a mazaran szó jelentése zarándokszentély, zarándokhely.
"Soufanieh" a könyv címe, amely öt fejezetben tárgyalja a forrongó arab világ damaszkuszi mohamedán-keresztény jelenését. Christian Ravaz a könyv írója és a nagy tekintélyû - Párizsban élõ - René Laurentin atya írt a könyvhöz elõszót. (Mambré Editeur Diffuseur - Paris. PARVIS.)FORRÁS: Dr. Molnár Gyula - Mária a történelemben. Kiadja a küküllõi esperesi kerület Transsylvánia. 2002.
E-könyv: http://mek.niif.hu/03600/03635/03635.htm
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!