BejelentésÉbredések, jelenések

1961. – Garabandal /Spanyolország/


szólj hozzá: garabandal 1/2
szólj hozzá: garabandal 2/2

1961-1985. Szeretetláng napló I.-II.-III. /Budapest, Magyarország/

Erzsébet asszony 1913. június 6-án született Budapesten, tizenharmadik gyermekként. 11 évesen már önmagáról kellett gondoskodnia. Később három szerzetesrendbe is kérte felvételét, de árvasága és nincstelensége miatt mindig elutasították, végül a karmelita harmadrend tagja lehetett csak.

1930-ban férjhez ment és 16 év harmonikus házasság után 6 kiskorú gyermekével özvegyen maradt. Erős asszony révén még vasöntödében is dolgozott, hogy a család kenyérgondjain enyhítsen. 1985. április 11-én távozott az Örök Hazába. Erzsébet asszony élete minden történésének egyetlen célja volt, hogy az isteni gondviselés előkészítse, és alkalmassá tegye lelkét a nagy feladatra, a küldetésre mely 1961-ben kezdődött.

Sok nélkülözés és hányattatott életút után, mikor az özvegységgel járó sok gond és fárasztó munka lassan felőrölte lelki összeszedettségét és néha már-már úgy érezte vallásosságával csak áltatja magát, elhunyt jó barátja hangját vélte hallani lelke mélyében: „Ne sírj, menj vissza a Kármelbe!” Épp Kármel búcsúja volt. Meggyónt, megáldozott majd a Szűz lábához borult enyhülést keresve.

„Ezekben a napokban oly kegyelmeket kaptam, amit az Úr azoknak ád, akik gyengék és lábadozók… Az Úr Jézus iránt érzett szeretet és mélységes bűnbánat könnyel fátyolozta szememet. Nem akartam a világba nézni, és csak a csendességet kerestem, hogy állandóan hallhassam az Úr benső szavát. Arra kértem, hogy engedjen elmerülni kegyelmei tengerébe, és buzgón kértem, hogy gyermekeimet is vonzza a közelébe… Közben az Úr szent arca jelent meg lelki szemeim előtt, és így szólt: ”Nézd megkínzott arcomat és meggyötört Szent Testemet! Nem azért szenvedtem-e, hogy a lelkeket megváltsam? Higgy és imádj!”.

„Nagy kegyelmeket szeretnék neked adni. De akkor mondj le teljesen önmagadról!” – nehéz szavak voltak ezek értelmemnek. Ezért megkérdeztem, képes leszek-e erre? Te csak akarj, a többit bízd Rám!… A szabad akarat a tied, nem kényszerítelek, csak ha te is akarod. Előttem csak úgy vagy érték, ha egészen Reám hagyatkozol, teljes bizalommal. Azt hiszed, nem tudom pótolni neked ezeket? Ha tudnád milyen gazdagság vár reád!”Erzsébet asszony bár szemeivel semmit nem látott, és füleivel semmit nem hallott, mégis világosan tudta, ki az, aki hozzá szól, sőt azt is érzékelte, hogy a Szent Szűz vagy az Úr Jézus tekintete szomorú vagy derűs, illetve mosolygós, vagyis esetében értelmi látomásról beszélhetünk.Erzsébet asszony a remetekertvárosi Szentlélek templomba járt, s olykor órákat töltött el mély áhítatban. Naplójában így ír erről: „Már hosszú ideje tartózkodtam ott, és kezdtem fázni. El akartam köszönni Tőle. Ekkor lelkem mélyén megszólalt az Úr Jézus, kérlelő hangon: Ne menj még! Egyedül maradok, vigasztalás nélkül! Ó, de sokat vagyok egyedül! – S megkérdezte: Mondd, mióta megosztottam veled Házamat, és számodra állandó bejárást biztosítottam, találtál-e valaha is valakit Nálam? – Nem, senkit Uram, s a szomorúság fájdalma hasított lelkembe. Ő tovább kérlelt: Látod, ezért ne hagyj magamra! ... Hozz sok lelket Hozzám! A kezünk együtt gyűjtsön!… Majd ha te is elhagyatott leszel, Én sem foglak elhagyni. Ott leszek melletted szorongatott helyzetedben. Különben, most is hazakísérlek Szemem átható tekintetével… - Az Ő szeretete lenyűgözött, a hideg és a fáradtság megszűnt bennem, csak szomorú kérése visszhangzott lelkemben.”„Az Úr Jézus megkért, hogy hétfői napokon végezzek virrasztó imádságot a szenvedő papi lelkekért. Házi munkáimat is állandóan Benne elmerülve végeztem, és arra kértem, hogy megváltó munkájában minél nagyobb részt vállalhassak. Ekkor az Úr Jézus lelkem mélyén hosszas beszélgetésbe kezdett:

Kérj csak bőséges kegyelmet! Minél többet kérsz, annál többet kapsz. Kérj másokra is!... Ó, mily boldogságot adsz Nekem már óhajtásaiddal is! Hátha még az Általam felkínált áldozatvállalásban is kitartó leszel az Én ügyem mellett. Sokszor és sokan vannak, akik részt ugyan kérnek belőle, de amikor az Általam felkínált áldozatot is el kell fogadniuk, megriadnak Tőlem… Leányom sokat kell szenvedned. Itt a földön semmiféle vigasztalást nem nyújtok, ez a földhöz kapcsolná életedet. Erősítő kegyelmemet szüntelenül reád árasztom, és a Szentlélek ereje veled lesz.

Majd tovább kért:

Meg kell változtatnod ezt a rosszra hajló természeted az Én tetszésem szerint. Én segítek, hogy a helyes utat kövesd. Csak merülj el tanításomban!

Uram, minden iparkodásom ellenére, semmi előremenetelt sem veszek észre magamon.

Emiatt ne aggódj! Kezdd újra mindennap! A mi Édesanyánk segít neked. Tőle kérdezz mindent! Ő tudja, hogyan kell Nekem kedvembe járni.

Ebben az időben az Úr Jézus sokszor megkért: Leányom, mondj le önmagadról! Azért kérlek erre sokszor, mert megváltó munkámban csak úgy vehetsz részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden pillanatban. Ezt ajánld fel Anyámnak minden időben, szünet nélkül, azok helyett is, akik nekem szentelték életüket és mégis inkább a világnak élnek, mint az Én megváltó munkámnak. Nem gondolnak hivatásukra. Őértük vezekelj a te bűneiddel együtt.

Úgy szeretném lemosni bűneiteket, csak jöjjetek Hozzám!”

De mi is ez a Szeretetláng?Alacque Szent Margit 1673. december 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta:

„Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre…”

Csaknem 300 évvel később, a Szent Szűz hasonló élményben részesít egy magyar édesanyát:

A Szent Szűz első közlése1962. április 13-a Fájdalmas péntek."Ezen a napon is az Úr Jézus óhaja szerint, tizenkét órától háromig imádtam és engeszteltem Őt. Benne el­merülve kértem a Szent Szüzet, vésse szívembe Szent Fiának Sebeit. Sűrű könnyhullatásom közepette a Fáj­dalmas Szűzanya kimondhatatlan bánatát éreztem lel­kem mélyén. Ő zokogó hangon így szólt:- Kármelita kislányom! Oly sok bűn van az országban! Segíts nekem, mentsük meg!- ÉN FÉNYCSÓVÁT ADOK KEZEDBE, EZ SZÍVEM SZERETETLÁNGJA!Édesanyám, miért nem teszel csodákat, hogy higgyenek úgy, mint Fatimában? Leánykám, mennél nagyobb cso­dákat tennék, annál kevésbé hinnének Nekem. Az első szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe! Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretem­mel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új ESZKÖZT szeretnék a kezetekbe adni. Kérlek benneteket, fogadjátok megér­téssel, mert Szívem bánkódva néz országomra... A 12 papi személy, kiket Szent Fiam kiválasztott, lesznek a legméltóbbak kérésem teljesítésére!

Leányom, vedd e LÁNGOT, melyet neked nyújtok először. Ez SZÍVEM SZERETETLÁNGJA. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!És annyira zokogott, hogy alig értettem. Megkérdeztem a Szűzanyát, mit is kell tennem? Én az egész ország nevé­ben mindent megígértem, csak hogy fájdalmát enyhít­sem.Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön és pénte­ken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesz­telés a családokban történjék! Az Ő kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek, miközben ajánljátok magato­kat Szent Sebei által az Örök Atyának. Az engesztelő áj­tatosságot így is fejezzétek be. Ezt a keresztvetést reg­gel, este és napközben is végezzétek, mert ez közelebb visz benneteket az Örök Atyához! A kegyelemteljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nek­tek - szívről szívre járva - gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a CSODA, mely tüzet fog, s melynek fénye a sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei ál­tal eszközöltem ki a Mennyei Atyától!

Ezek után én nagyon szabadkoztam, hogy méltatlan va­gyok. Hogy tudom én ezt tovább adni!?­ A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis láng elterjedjen, mint a futótűz!"A sátán megvakítása kifejezés gyakran előfordul a Naplóban. A Szent Szűz nyilvánvaló célja ugyanis, hogy a sátán és sötét angyalai tehetetlenné tétele által a lelkek megmeneküljenek a gonosz markából, a kárhozattól. Jól szimbolizálja ezt a Garabandal templomában álló embermagasságú, 300 éves Szent Mihály szobor, ahol az angyali seregek vezére lándzsáját éppen a legyőzött sátán szemébe döfi.

AZ ÚR PANASZA

1962. május 2."Egyik délben, a Városmajorban jártam. Az Úr Jézus váratlanul beszélgetni kezdett. Szomorúan kért, hogy ír­jam le panaszos szavait:

Leánykám, Én vagyok az or­szág koldusa. Étlen-szomjan járok utcáról-utcára, házról-házra. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy ho­vá megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábam összerepedezett az utánatok való gya­loglástól, kezemet állandó segélykérésre kinyújtva, szívről-szívre járok, és alig kapok egy kis alamizsnát, de akkor is gyorsan becsukják szívük ajtaját. Alig tudok bepillantani oda. Vissza kell húzódnom szerényen, és kegyelmeim felhalmozva maradnak Szívemben.

Leánykám, kérj te sokat, mások részére is! Ó, szinte le­kötelezel, meg kell köszönnöm hűségedet. Ugye elcso­dálkozol? Minden kicsi áldozatod enyhíti határtalan, gyötrő szomjúságomat!

Leányom, sok lelket felszólítottam az Én különös köve­tésemre, de csak kevesen értik meg, mit óhajtok tőlük! Imádba szünet nélkül foglald be őket és hozz értük ál­dozatot, hogy engesztelő táborom ellensúlyozza igaz­ságos haragomat! Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragom. Szeretetlángja Engem is lekötelez!

A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Mia­tyánk, vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása!"1962. május"A SZŰZANYA hangja határtalanul bíztató és egyben könyörgő is volt:

Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe közbe járó se­gítségemet! Én akarok és tudok is segíteni rajtatok, csak már látnám jóindulatú elindulásotokat! Ne halo­gassátok! Igen sok időt elvesztegettetek. A gonosz sok­kal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem!

Az ÚR JÉZUSNAK, pedig csak úgy ömlöttek panaszos szavai:

Leánykám, ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, meg­köszönteti vele, és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent Keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját. És ti mégsem vigyáztok rá!

Van-e szülő aki többet szenvedett, mint Én azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen! Rendeltem a Szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe! Azért izzadtam vért, azért koronáztak tövissel, és önként feküdtem szent Keresztem áldott fájára! A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelenték­telen külső alá, szerénységgel, hogy megközelíthető le­gyek számotokra, hogy Tőlem ne féljetek!

MINT FEHÉR PÓLYÁBA TAKART KISGYERMEK, úgy rejtőz­tem a Szentostyába! Ha szívetekbe térek vigyázzatok, ne legyen lelketek ruhá­ján semmi szenny, se szakadás, mert van-e szülő, aki többet szenvedett gyermeke ruhájának megszerzéséért? Sokan meg sem köszönik illendően. Mindennap ugyan­azokat a közömbös szavakat mondják el, érzés nélkül... Nem gondolnak arra, hogy Én ember is vagyok, és szólhatnak Hozzám egyszerű emberi szavakkal..., hisz szívükbe fogadtak. Tehát ne hagyjatok egyedül, Szívem szeretetre és bizalomra vágyik! Kérlek, szóljatok Hoz­zám, hogy alkalmam legyen szavaitokat kegyelmeim segítségével megválaszolni!"

KÖZEL AZ IDŐ1962. augusztus 1."Leánykám, Szeretetlángom először a Kármelben fog kigyúlni, mert van-e hely, hol jobban tisztelnek En­gem, legalábbis ők vannak erre legjobban hivatva! Igyekezzetek leánykám! KÖZEL AZ IDŐ, mikor Szere­tetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizal­matokat fokozzam. Ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki érezni fogja, akihez csak eljut. Mert nem csak a Nekem ajánlott országokban, hanem az egész földke­rekségen ki fog gyúlni. Még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlen­ség... Én eddig soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, csendben, szelíden hatni fog Szent Fiam engesztelésére.

Kérem a Szentatyát, hogy Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, feb­ruár 2-án tartsátok, nem kívánok külön ünnepet!"

1962. augusztus 7-én Jézus fájdalmas panaszát hal­lotta lelke mélyén:"Van-e Nálam elhagyatottabb, megvetettebb, akit jobban elfelednek, mint Engem? Ha tudnád mennyire sóvárgok utánuk! Szeretettel és türe­lemmel szólítgatlak benneteket, s ti úgy tesztek, mintha Én érzés nélküli személy lennék. Pedig ha bizalommal közelednétek, megéreznétek azt a Szeretetet, melyet Szí­vem irántatok érez, mellyel értetek lángol! Ha valahol tűz támad, hogy összefuttok segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét még­sem oltjátok! Engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja! De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek vagytok! Eltakarjátok szemeteket, és engeditek tovább a lelkek elkárhozását! Szálljatok magatokba és térjetek Hozzám! Ne enged­jétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! ... A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni Fény útját, hogy éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok...

Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog mind a sátántól ered! Térjetek Hozzám és áldozzátok fel magatokat az elvonult­ság, és a belső mártíromság szent oltárán...! Ezt a belső mártíromságot a sátán nem tudja megakadályozni! Ez a harc, mint Értem viselt mártíromság, bőséges gyümölcsöt hoz a lelkek mélyén! Imádkozzatok és vir­rasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, s így vegyétek fel a harcot a sötétség fejedelmével, pusztító erejével! Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem lenne Mennyei Atyátok az égben! Vágyaitokkal öleljétek át a Földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt! Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak BÍZZATOK BENNEM!"

AKAROM, AHOGY NEVEMET ISMERIK AZ EGÉSZ VILÁGON, ÚGY ISMERJÉK MEG SZÍVEM SZERETETLÁNGJÁT ISA Szűzanya 1962. október 19-i üzenetéből:„Vegyétek fel a harcot, A GYŐZTESEK MI LESZÜNK! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben te­szi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek az egész vilá­gon. AKAROM, AHOGY NEVEMET ISMERIK AZ EGÉSZ VILÁGON, ÚGY ISMERJÉK MEG SZÍVEM SZERETETLÁNGJÁT IS, mely csodákat tesz a szívek mé­lyén. Ezzel a csodával kapcsolatban nem kell vizsgálatok­nak indulniuk. Érezni fogja ennek valódiságát mindenki a szívében... Én fogom hitelesíteni minden lélekben...”

Egy szerető Édesanya mondja mindezeket, egy Égi Anya, kinek szavait meg kellene tartanunk, meg kellene fogadnunk.

­"Szavaimat ki ne forgassátok, félre ne magyarázzá­tok, mert nagy felelősséggel tartoztok ezért! Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos mó­don segítek nektek, melyet érezni fogtok mindunta­lan. BÍZZATOK BENNEM! Cselekedjetek sürgősen! A sátán sem nézi tétlenül, s rettentő erőfeszítéseket tesz. Érzi már Szeretetlán­gom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragad­ta őt!" ­1962. november 10-én az Úr Jézus szólt:

„Nézd a nagy, terebélyes körtefát, mely árnyékot és gyümölcsöt kínál szegény fáradtnak. Te már ilyen terebélyes fává nem nőhetsz! Tudod mit? Légy te az Én kis naprafor­góm, és fordítsd Felém olajos magvaid, melyek az iste­ni Nap sugarában megérnek.

Akarod-e hogy magvaid mind teltebbek legyenek? Fo­gadj el minden áldozatot, melyet felkínálok!

Akarod-e, hogy olajos magvaidat kisajtoljam? Ezek, a szenvedések által kisajtolt olajcseppek a lelkek üres mé­csesébe hullva, Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél sokak látni fogják a Hozzám vezető utat. Ez az olajcsepp, melyet szenvedéseid által kisajtoltam, az Én érdemeimmel egyesítve ráhull még azokra a lel­kekre is, kiknek nincsen még mécsesük. Ők csodál­kozva keresni fogják ennek okát, és megtalálják az üd­vösségre vezető utat!”1963. március 1. A Szűzanya szólt:

„Ugye nagyon szenvedsz, mert félreértenek. Ne sajnáld a fáradtságot, menj és mondd az illetékeseknek, hogy nem tőled szár­mazik az `erőszak`, Én sürgetlek állandóan!... El­mondta azt is, hogy a sátán, milyen feldühödött erővel ront rá azokra, akiknél még csak sejti a Szeretetláng ki­gyúlását: Mi megengedjük, hogy mindenféle kísértéseit végigpróbálja azokon, akik el akarják indítani szent Ügyemet... Majd beszélgetés közben visszatért arra, hogy ezt a kegyelmi időt, nem szabad évtizedekig el­húzni, mert NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐNK!”

1963. július 22. Jézus:

"Áldozat-imád­ság! Ez a ti eszközötök!

A CÉL: A MEGVÁLTÓ MUN­KA ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA! Bárcsak felérnétek óhaj­tásaitokkal a Mennyei Atya trónjához, akkor az ered­mény is bőséges lenne!"1963. szeptember 16. a Szűzanya szavai:

" Kislányom, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatá­sát minden népre és nemzetre kiterjesztem, nemcsak az Anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lel­kekre is, kik Szent Fiam áldott keresztjével megjelöltettek. Utólagos bejegyzés: a meg nem kereszteltekre is!"1963. november 7-én:

„Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el! Az induláshoz csodálatos erővel árasztalak el benneteket, tömegesen és egyenként is. A fe­lelősség nagy, de munkátok nem lesz meddő. A munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyulladni és gyújtani fog az egész földkerekségen, és a sá­tán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani! „1963. december 2.

„A szentmise után így szólt a Szűzanya: Ne legyetek passzív magatartásúak szent Ügyemmel szemben. A keveseken, a kicsiken és az alázatosakon keresztül kell megindulnia ennek a világot rengető nagy kegyelmi ki­áradásnak! Ne mentegetőzzék, és ne szabadkozzék senki a meghívottak közül. Kicsiny eszközeim vagytok mindannyian!”1964. január 13. Jézus szavai:

„Tudod, a világ nagy vétke az Én sugallataim elhanyagolása, ami miatt a vi­lág sötétségben jár, és a Nekem szentelt lelkek lanyha­sága miatt!”1964. január 17-én az Úr Jézus, Erzsébet asszonynak a ná­záreti hajlékról kezdett beszélni, mely a Szent Család ked­ves, meleg fészke volt:

„Tudod, itt készítettem elő lelkemet Én is a nagy áldozatra, melyet értetek vállaltam. Neked is a családi szentélyben kellett megérlelődnöd… Kell, hogy ti édesanyák, szívetek megértő melegét árasszátok, még a család szétszéledése után is. Nehogy azt higgyétek, ha a gyermek megnő szülőre nincs szüksége! Anyám is követett Engem szeretetével, áldozatával, imáival. Ezt kell tennetek nektek is, és Én megáldom törekvéseteket. Édesanyám köte­lez erre. Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, mellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a Földre árasztani. Ahogy Ő mondta: Ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett! A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család kegyhely legyen, egy csodás hely, hol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva, adja Szeretetláng­ját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt, a ti ál­dozatos imáitok által megvakítja!A Szűzanya is szólt:

„Kármelita kislányom! Általad kí­vánom nyilvánosságra hozni anyai Szívem határtalan szeretetéből fakadó aggodalmát a veszély miatt, mely a családi szentélyek széthullása folytán fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásomat mindenekelőtt hozzátok intézem, és veletek összefogva akarom a vilá­got megmenteni! Együttérző szíved az, mely érdemessé tesz Szeretetlángom továbbadására. S aki Velem érez, mind jogosult lesz erre a nagy kegyelemre, mellyel a lelkeket megmentjük az örök kárhozattól!” ­1964. február 29-én az Úr Jézus szelíd szavakkal így beszélt:

„Neked és minden családanyának, kik az Én Szívem szerint cselekedtek, szól.

Munkátok értéke nem kisebb a legnagyobb papi méltóságra emelt személyek tevékenységénél sem. Értsétek meg, TI ÉDESANYÁK, azt a fenséges hivatást, melyet reátok bíztam! Ti vagytok hivatva benépesíteni Orszá­gomat, és betölteni a bukott angyalok helyét. Szívetekből, öletekből indul el Anyaszentegyházam min­den lépése. Országom úgy növekszik, ahogy ti édesa­nyák munkálkodtok a teremtett lelkek között. Nektek van a legnagyobb és a legfelelősségteljesebb munkátok! Legyetek annak teljes tudatában, hogy a ti kezetekbe ad­tam a lelkek sokaságának üdvösségre vezető munkáját!”1964. március 1. Úr Jézus:

„Erre a felelősségteljes munkátokra különös áldásomat adom. Juttasd el kérésemet a Szent­atyához, aki által kívánom kiosztani e nagy kegyelmek­kel járó áldásomat! Azokra a szülőkre, akik a TEREMTÉS e nagy munká­jában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják, min­den alkalommal különös áldást adjanak! Ez az áldás egyedülálló, és csak szülők részére adható! Minden gyermek születésénél rendkívüli kegyelmeimet árasz­tom a családokra!”A szentek életéből, de más látnokok, próféták és az Úr üzeneteit tolmácsolókéból /ld. Magdolna néni írásai fejezet/ is tudjuk, hogy a nagy kegyelmek nem csak a lélek szárnyalásaival, hanem kísértésekkel, kételyekkel és sokszor a gonosz angyalai elleni fizikai küzdelemmel is járnak. Nem volt ez másként Erzsébet asszony életében sem. Őt gyakorta nem csak a sötét kétkedések, hanem maga sátán is kísértette, gyötörte, sőt, egy alkalommal fizikailag is bántalmazta.

Ez utóbbi eset után az Égiek megígérték neki, hogy ez többet nem fordul vele elő, de azt is megta­pasztalhatja, hogy milyen az, mikor a sátán "megvakul­tan" kénytelen elviselni vele szembeni tehetetlenségét. Erzsébet asszony erről 1964. március 17-i naplóbejegyzésében így ír:

"... Még aznap kiköltöztem kishá­zamba, mert a tél hidege miatt néhány hónapig egyik leányomnál laktam. Most, hogy estefelé újra élvezhet­tem a csendes magány örömét, hirtelen megzörrent az ajtó. Kinéztem, s az ajtóban ott állt maga a Gonosz, úgy két és fél méter magasnak éreztem. Egyáltalán nem ijed­tem meg, mert Isten megerősített engem. A sötét alak arcát valami szürke rongyszerű takarta el. Vigyorogva így szólt: Csak benéztem hozzád, látnom kell, hogy mit csinálsz! - Többet nem szólt egy szót sem. Meglepődtem ezen, hisz máskor órákig szokott gyötörni. Most nem tehette, mert hatalmától meg­fosztva VILÁGTALANNÁ LETT. Csak állt, ördögi tevékenységétől megfosztottan, mert MARADNIA KELLETT.

- Ugye, most nincs hatalmad, nem tudsz bántani!? - mondtam, mert mikor egy alkalommal vadul ütlegelt, utána a Szent Szűz megígérte, hogy ezt többé nem teheti velem. Most válaszoltam neki:

- Hogy mit csinálok? Nos, csendes magányomban imádom és en­gesztelem a végtelenül megbántott Istent! Még jobban akarok szolgálni azok helyett is, akiket te eltérítettél er­ről az útról. Ekkor éreztem, hogy a Gonosz, gyűlöleté­nek gigászi erejével, egy pillanat alatt szét tudott volna tépni, de az Úr Jézus éreznem engedte, hogy a Szűzanya Sze­retetlángjának kegyelmi ereje tehetetlenné tette. - Így folytattam:

- Bármily szörnyű hallgatnod, engesztelem az Úr Jézust a sok megbántásért, melyet a te rossz be­folyásod által elkövettem, és ezzel a végtelen fölségű ir­galmas Istent megbántottam. Ő annyira irgalmas, hogy minden megtérő bűnösnek megbocsát. Ha te kivetkőz­nél lázadó kevélységedből, elismernéd Isten fölségét és megbánnád gonoszságaidat, neked is megbocsátana! De mivel ostoba gőgöd visszatart, bűnhődnöd kell. Számodra hamarosan elérkezik az idő, hogy világtala­nul, hatalmadat veszted. Bármennyire rémisztő ezt hal­lanod, ez így lesz!

A Gonosz kényszerülve volt meghallgatni, és végig­szenvedte tehetetlenségét. Éreztem megalázott vergődé­sét. Ekkor észrevétlenül eltűnt. Sem jelenlétével, sem tá­vozásával nem keltett bennem félelmet! Én szívem teljes hálájával leborultam szobácskám­ban lévő Krisztus Arca előtt, és megköszöntem, hogy engem, parányi porszemet így megerősített a Szűzanya Szeretetlángja által, hogy kiállhattam a Világ Fejedelmé­vel szemben! "­Erzsébet asszonynak 1962 végé­re már mind a hat gyermeke megházasodott. 1965. augusztus 22-én, József nevű nagybeteg fiának felesége rákban hirtelen elhunyt, maga után hagyva há­rom kicsiny árvát, a legfiatalabb egy éves volt. Bár a Gyámhatóság azonnal állami gondozásba vette a fiúcs­kákat, a példás nagymama kiharcolta, hogy önállóan ne­velhesse unokáit a nagyszülő jogán. 1966. január 16-án, amint éppen tüzet rakott, az Úr Jézus így szólt:

"Látod kedvesem, te is ilyen gyufaszál vagy isteni Kezemben... Kicsiny eszköz vagy te éppúgy, mint kezedben a gyufaszál... Hasonlóképp fogom láng­ra lobbantani milliók lelkében Anyám Szeretetlángját, melyet a sátán tüze nem tud eloltani, hiába készíti bor­zalmas gyűlölettől égő gonoszságait! A Láng, melyet Anyám gyújt, meg fogja vakítani, és te vagy az, kit Anyám erre eszközül használ!" ­A világ helyzetére utalva az Egyház Anyja Fatimá­ban megjövendölte, hogy a végén az Ő Szeplőtelen Szí­ve fog győzedelmeskedni. Ehhez a győzelemhez közre­működésünket kéri, s így részünk lehet ebben a győze­lemben! A végkifejletet az Úr Jézus a Szeretetláng lelkinaplóban 1971. július 26-án, így fogalmazza meg:

"A keresztény lelkiismeret nem elégedhet meg azzal, hogy itt-ott segít, mert majd azok a lelkek vádolnak bennete­ket, akiknek nem beszéltetek! Bízzatok Anyámban! Ő el­söpör minden kételyt és félelmet határtalan anyai sze­retetével! Ő megjelöli és védelme alá veszi a Benne bí­zókat!

Ha Benne bíztok, a gonoszok eszüket vesztve, megszé­gyenülten aláhanyatlanak a pokol mélyére. A jövő vilá­ga készül:

ANYÁM MOSOLYA FOGJA BERAGYOGNI A VILÁGOT!"

ÉN, A HAJNAL SZÉP SUGARA, MEGVAKÍ­TOM A SÁTÁNT!

A Szűzanya 1963. május 19-én mondott súlyos szavai:

"...A Föld most olyan, mint vihar előtt a természet és olyan, mint a tűzhányó, mely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít. Rengé­sével romba dönt maga körül mindent. Ez most a Föld borzalmas helyzete. FORR A GYŰLÖLET KRÁTERE. Gyilkos, kénes hamuja szürkévé akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. S ÉN, A HAJNAL SZÉP SUGARA, MEGVAKÍ­TOM A SÁTÁNT! Megszabadítom ezt a sátán gyűlöle­tétől elhomályosult..., megfertőzött világot, melynek... éltető levegője fojtó és halált hozó lett. EGYETLEN LÉ­LEK SEM KÁRHOZHAT EL!

Szeretetlángom már kezd gyújtani. Tudod kislányom, a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség feje­delmével. Borzalmas zivatar ez. Nem! Inkább orkán, mely el akarja pusztítani még a választott lelkek hitét és bizalmát is. De a most készülő viharban észlelni fogjá­tok Szeretetlángom eget, földet bevilágító fényességét!.. Szeretetlángom szállást keres Heródes gyűlölete elől. Tudod kik az üldözők? A GYÁVÁK, akik féltik kényel­müket, az óvatosak és restek. Az okosság jelmezébe öltözve Szeretetlángom kioltására törnek úgy, mint He­ródes az ártatlan Gyermek-Jézus kis testére. Ám, ahogy a Mennyei Atya gondot viselt Rá, úgy fog most is gondot viselni Szeretetlángomra! - A Szent Szűz sza­vai úgy hatottak lelkemre - írja Erzsébet, - mint még soha. Amint szavait befejezte, olyan érzést keltett ben­nem, hogy Ő a világ hatalmas Fejedelemasszonya, Ki­rálynője, aki előtt térdre fog hullani minden ember bűn­bánó lélekkel."

1975 végén égi indíttatást kapott, hogy utazzon Rómába papi kísérettel és ismertesse a pápával a Szűzanya Szeretetlángjának ügyét. Furhmann Ernő pápai kincstárnokkal és Kosztolányi István atya egyetemi tanárral 1976. február 27-én indultak az Örök Városba, a szíves fogadtatás ellenére azonban érdemleges eredményt nem sikerült elérniük.

1978-ban az Úr Jézus kérésére 40 napos kenyér-vizes böjtöt tartott, majd ismét Rómába indult. Bár mint később kiderült, semmilyen Napló részletet nem vitt magával, s így kénytelen volt emlékezetéből elmondani a legfontosabb részeket, kéréseket. Bár az irat VI. Pál pápa kezébe került és többletanyagot is kért, a pozitívnak mondható reagálás ellenére az ügyet először az Egyházmegyés Püspöknek kellett kivizsgálni, addig a pápa sem tehetett semmit.

Erzsébet asszony életét különösen megnehezítette, hogy a Szeretetláng révén látványos esemény nem történt. Nem volt gyógyulás, napcsoda, forrás vagy könnyezés. Csupán gyümölcsökről beszélhetünk, amit jól jelzett a Szeretetláng fogadtatása az egész világon. Kínától Amerikáig, Ausztráliától a skandináv államokig rengeteg nyelvre fordították le. Még japánul is kiadták.

BERNARDINO ECHEVER­RIA RUIZ, guayaquili érsek 1988-ban a Szeretetláng Napló ecuadori kiadásában így ír: "Nagy áhítattal és mélyen megindultan olvastuk ezt a könyvet… Őszintén meg kell vallanunk, hogy e könyv lapjain meg­találtuk a lelkiélet legszebb és legmélyebb leckéit... Sze­retetláng - ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária lelkében él minden ember iránt... LÁNG ez, mely megvilágít, LÁNG, mely melegít, LÁNG, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is... A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény meg­mentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segít­se a papok megszentelődését... A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pilla­natát, legyen az szenvedés, betegség, haláltusa, vagy maga a halál... Míg megadjuk az engedélyt eme szép szeretetkönyv kiadására, egyben azon buzgó jókívánsá­gunknak is kifejezést adunk, hogy jusson el sokak kezébe, s általa közelebb kerüljenek Istenhez...”

- Kár, hogy ez a nyilatkozat Dél-Amerikában, és nem a Szeretetláng szülőhazájában került megfogalmazásra!

Hazánkban lánglelkű apostolai szintén voltak úgy a hívek, mint a pap­ság körében, akik az üzeneteket a legkülönfélébb mó­don terjesztették az egész ország területén. Ennek nyo­mán egymás után jöttek létre az engesztelő imaközössé­gek. Bár a kommunista ellenőrzés alatt álló katolikus saj­tó agyonhallgatta e lelkiségi mozgalommal kapcsolatos pozitív megnyilatkozásokat egy igen rosszindulatú, el­marasztaló, egyoldalú olvasói levél miatt, 1981. január 18-án egy gúnyos hangvételű írásban lejárat­ták a Boldogasszony ügyét. Míg szerte a világon sorra fordí­tották a Naplót, és a Szeretetláng hatására milliók imád­koztak többet, addig itthon „a Szűzanya országában” hatalmas akadályokat gördítettek a Szeretetláng terjedésének útjába.Dr. Zsoldos Imre a tajvani egyetem tanszékvezető tanára 1990-ben a következőképpen nyilatkozott:

,,25 éves misszionáriusi munkám után félévi európai szabadságra érkezésemet Rómában többnapos magas szintű hittudományi továbbképzés követte. Ezután ma­gyar hazámban töltöttem egyhónapi szabadságot. Ek­kor találkoztam a világhírnevet befutott Szeretetláng ki­választottjával, Erzsébet asszonnyal, pesthidegkúti, ma­ga építette `kisházában`. Még a római tanfolyamot is felül­múló volt a vele való négyórás beszélgetésem. Tőle kap­tam többet, nem a fejtágító, és ellentmondásokat kivál­tó hittudósoktól. Lefordítottam kínaira is a Szeretetlán­got, és megmagyarázhatatlan, hogy a több kiadást elért könyvecske után, 1990-ben is nő azoknak a kínai keresz­tényeknek a száma, akik ennek a magyar misztikusnak közlései szerint rendezik át mindennapi életüket."AZ ÍGÉRETEKSajnos, nemcsak lelkes követői vannak e lelkiségi mozgalomnak, hanem érthetetlen módon ellenzői is, akik vagy nem ismerik a Lelkinaplót, vagy hajdani el­lenvetésüket ma már nem hajlandók módosítani, holott láthatják: "A jó fa jó gyümölcsöt terem!"

Kifogás a Szeretetlánggal kapcsolatban el­sősorban az ígéretek révén merült fel, pedig mint láttuk a jó fa jó gyümölcsöt termett (Mt. 7,17). A következő fon­tosabb ígéretekről van szó:1.) "Aki hétfői napon kenyéren és vízen böjtöl Anyám Szeplőtelen Lángjára hivatkozva, egy papi lelket sza­badít ki a szenvedés helyéről. Aki ezt megtartja, halá­lának nyolcada alatt abban a kegyelemben részesül, hogy Anyám kiszabadítja a szenvedés helyéről." - ígé­ri Jézus.

A Szűzanya közlései alapján, aki a hétfői böj­töt rendszeresen megtartja, annak elég este 6-ig böjtöl­nie. Ez esetben viszont egy öttizedes rózsafüzért kell elimádkoznia a szenvedő lelkekért, még azon a napon! A böjti napokon a gyógyszerek, vitaminok és az álla­potunkhoz nélkülözhetetlen dolgok magunkhoz vétele - nem élvezeti cikként - megengedett.2.) "Azok a családok, akik csütörtök vagy pénteki na­pon megtartják családjukban az ENGESZTELŐ SZENTÓRÁT, ha családjukban meghal valaki, egyetlen szigorú böjti nap után a család elhunyt tag­ja kiszabadul a szenvedés helyéről."3.) "Aki Szeplőtelen Szívem Szeretetlángjára hivatkoz­va elmond 3 Üdvözlégyet, egy szenvedő lelket sza­badít ki a szenvedés helyéről.

Aki november hó­napban EGY Üdvözlégyet mond el Szeretetlángom­ra hivatkozva, TÍZ lelket szabadít ki."4.) "Szent Fiam öt Szent Sebére való tekintettel az ájta­tosságot öt keresztvetéssel kezdjétek és így is fejez­zétek be."5.) "Ezentúl minden Hozzám intézett imához, - külö­nösen az Üdvözlégyben:.. imádkozzál érettünk bűnösökért,... után - fűzzétek hozzá: ...áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberi­ségre most és halálunk óráján. Ámen."Igaz, kételkedésre okot adhatnak a fenti ígéretek, de felvetődik a kérdés: az Öt Első Szombat megünneplői­nek, vagy akár a Jézus Szíve Kilenced elvégzőinek szó­ló ajándékok után megalapozottak-e a fenti ígéretek ta­gadásai? Miért ne találhatnánk ilyen ajándékokat a Sze­retetláng ígéretei között is?A Szűzanya szavai 1963. november 7-én:„Engedjétek, hogy (Szeretetlán­gom) felétek törjön.... A cselekvő erőt mindenkinek meg­adom... Csak ne halogassátok! Ki lesz a felelős a gátlá­sokért? Minden erőtökkel védjétek meg Szeretetlángomat. NE HÁTRÁLTASSATOK!„Itt a Szűzanya azt is mondta, hogy nem csak a papságot fogja terhelni a felelősség, ha­nem mindazokat, akik kényelemből nem álltak be a sátán elleni küzdelembe!

Egyszer megkérdezték Erzsébet nénitől, hogy mikor fog mindez bekövetkezni? Ő így válaszolt:

„A Szűzanya, egyrészt már most is megérinti sokak lelkét, Szeretetlángja gyengéd sugarával, másrészt már több­ször előfordult az országban, - de még fog is -, hogy a sátán időlegesen elveszti" látását", és maga ellen kény­telen cselekedni. Ilyen eset volt például, hogy a Magyar Szent Korona 1978-ban újra a Kárpát-medencébe került vissza. Ez, soha nem látott kegyelmi HATÁST fog vég­bevinni az országban!

A Szeretetláng kiáradása azonban csak később fog bekövetkezni. Minél később, annál több és súlyosabb zűrzavart kell nekünk magyaroknak, de főleg a világnak elszenvednie! Nagy felelősség ez!

A kegyelmi kiáradás - így, vagy úgy -, de az egyház jóváhagyása és megfelelő liturgiája mellett, az ország nyolc legnagyobb kegytemplomában egyszerre végzett "Gyertyaszentelő" szertartáshoz kötődik. Ekkor a je­lenlévőket és a megszentelt lángot otthonaikba foga­dókat imáik során olyan KEGYELMI HATÁS érinti meg, mely alapjaiban formálja át addigi életüket! Ezt követően a Kegyelemteljes láng futótűzként árad szét az egész világban, sokak szívében kigyúl a Szeretet, és megvakul a sátán!”

Egy alkalommal, mikor Erzsébet néni tavasszal a ker­ti avart égette, este felé munkája végeztével, alaposan elverte a tűz helyét. Másnap, mikor megint összegyűlt egy kupac, gyufát keresett, de sehol sem ta­lált. Képtelen helyzetében csak állt a rakás előtt, amikor az hirtelen hatalmas lángoszloppá lobbant. Elmondása szerint 3-4 méternél is magasabb lehetett. Csodálkozása közepette, lelke mélyén Jézus hangját hallotta:

„Ugye meglepődtél leányom? Látod, miként elegendő volt egy piciny szunnyadó kis parázs ahhoz, hogy ez a tűz hatalmas lánggá lobbanjon, úgy elegendő lesz egyet­len kis Értem izzó SZERETETPARÁZS, hogy Anyám azt felszítva, fényességével beragyogja az egész világot!""Mindenkor megvédem azo­kat, akik Szeretetlángom ügyében áldozatosan tevékeny­kednek, ha kell csodát is teszek!"

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!